Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ενημέρωση δικαιούχων του Ν.2643/98

 

Ενημέρωση δικαιούχων του Ν.2643/98

Ημερομηνία  6-4-2016

Αυτή την περίοδο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των  πρώτων  πινάκων  μοριοδότησης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄/9-2-2004) και την με αριθμό 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/ Β΄/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:

«Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων), από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ».

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας (ένστασης), προσκομίζεται παράβολο υπέρ του δημοσίου ίσο με δέκα (10) ευρώ.

Ενημερώνουμε ότι για να μην χαθεί από τους προστατευόμενους οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) η παραπάνω χρονική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, καλό είναι να ενημερώνονται τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

Ημερομηνία: 09.12.2015

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανάρτηση Ενδεικτικών Πινάκων Βαθμολόγησης του Ν. 2643/98
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  Γνωστοποιεί ότι με βάση τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998, συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.:

  • α) Ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.
  • β) Πίνακες Αιτήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την διαδικασία της μοριοδότησης.

  Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα βαθμολόγησης οι οποίοι έχουν μοριοδοτηθεί, καλούνται την επομένη ημέρα μετά την δημοσίευση στον Τύπο, και την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή από 10-12-2015 έως και 24-12-2015.

  Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.

  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλονται ταχυδρομικά στις ίδιες διευθύνσεις των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που είχαν σταλεί και οι αιτήσεις. 

  Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να συμπληρώνονται από τους προστατευόμενους όλα τα δικαιολογητικά και να συνοδεύονται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που βρίσκεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3408/18-12-2014.


  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

  Σημείωση (Τα αρχεία των αποτελεσμάτων που είναι σε μορφή XLS (Excell) περιέχουν περισσότερα από 1 φύλλα εργασίας)

  Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο με τον Ν. 2643/98

  Ενημέρωση δικαιούχων του Ν. 2643/98

  Ημερομηνία: 24.03.2015

  Oι προστατευόμενοι όλων των κατηγοριών του Ν. 2643/98 θα ενημερώνονται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

  Για την προσκόμιση δικαιολογητικών ή την ταχυδρομική αποστολή τους, θα ακολουθήσει ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία θα ορίζει την αποκλειστική προθεσμία των 15 ημερών.